Odluke 2017.god.

Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja Narodne knjiznice SS Kranjcevic
Adrijana Corak- zakljucak o jednokratnoj pomoci2
Marica Udorovic - zakljucak o jednokratnoj pomoci
Milica Samolov- zakljucak o jednokratnoj pomoci
PS Vrhovine- zakljucak o jednokratnoj pomoci
Rjesenje o donaciji perilice Osnovnoj skoli
Zakljucak o jednokratnoj pomoci hudoroviima za udzbenike
21.04.2017. Odluka o suglasnoslti na provedbu projekta Izgradnja graevine javne namjene - mrtvanice u Babinom Potoku - mjesnom groblju Donji Babin Potok
21.04.2017. Pravilnik o zatiti arhivskog i registraturnog gradiva s Popisom gradiva s rokovima uvanja Opine Vrhovine
21.04.2017. Provedbeni plan unapreenja zatite od poara za podruje Opine Vrhovine za 2017 godinu
21.04.2017. Zakljuak o o prihvaanju Izvjea o provedbi Odluke o komunalnoj naknadi u Opini Vrhovine u 2016_god
21.04.2017. Zakljuak o ostvarivanju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Opini Vrhovine u 2016_god
21.04.2017. Zakljuak o prihvaanju Izvjea i nalaza o namjenskom utroku sredstava NK SS Kranjeviza 2016 god
21.04.2017. Zakljuak o prihvaanju Izvjea i nalaza o namjenskom utroku sredstava prorauna za financiranje udruga za 2016 god
21.04.2017. Zakljuak o prihvaanju Izvjea o gospodarenju otpadom u 2016_godinu
21.04.2017. Zakljuak o prihvaanju Izvjea o izvrenju Plana gospodarenja nekretninama i nefinancijskom imovinom u 2016_ godini
21.04.2017. Zakljuak o prihvaanju Izvjea o naplati opinskih i drugih poreza u 2016_ godini
21.04.2017. Zakljuak o prihvaanju Izvjea o ostvarivanju Programa odravanja komunalne infrastrukture u 2016 godini u Opini Vrhovine
21.04.2017. Zakljuak o prihvaanju Izvjea o radu HCK za 2016 god
21.04.2017. Zakljuak o prihvaanju Izvjea o utroku sredstava VSNM u Opini Vrhovine u 2016. godini
21.04.2017. Zakljuak o prihvaanju Programa javnih potreba u kulturi u Opini Vrhovine za 2017_god
21.04.2017. Zakljuak o prihvaanju izvjea i nalaza o radu Ustanove Centra za pomo u Kui za 2016 god
21.04.2017. Zakljuak o prihvaanju izvjea o ostvarivanju Programa gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture za 2016_ godinu
21.04.2017. Zakljuak o prihvaanju izvjea o ostvarivanju Programa javnih potreba u kulturi i sportu u Opini Vrhovine za 2016 godinu
21.04.2017. Zakljuak o prihvaanju izvjea o provedbi Odluke o komunalnoj naknadi u 2016 _god
21.04.2017. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu
21.04.2017. Izvjee o obraunu naplati i koritenja komunalnog doprinosa u 2016_godini
21.04.2017. Izvjee o radu Opinskog naelnika Opine Vrhovine za razdoblje od 01.01.2016. do 30.03.2017. godine
21.04.2017. Obraun prorauna Opine Vrhovine za razdoblje od 01.01.do 31.12.2016.godine
21.04.2017. Odluka o suglasnosti na projekt odmorita za bicikliste Rudopolje
2017.02.28. ODLUKA O UREENJU PROMETA NA PODRUJU OPINE VRHOVINE
2017.02.28. Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvrenju plana prorauna za 2017. godinu
2017.02.28. Odluka o programu utroka sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske za 2017. godinu
2017.02.28. Izmjene i dopune Programa odravanja komunalne infrastrukture za 2017_ godinu u Opini Vrhovine
2017.02.28. I. izmjene i dopune Prorauna Opine Vrhovine za 2017. godinu
2017.02.28. Izmjena i dopuna Financijskog plana Glave 3 _ Turistika zajednica Opine Vrhovine
2017.02.28. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture za 2017 godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu u Opini Vrhovine