Jun 30, 2020

Obavijest o izmjenama PPU općine Vrhovine

Izrada IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrhovine (Službeni glasnik
Ličko-senjske županije br. 19/05, 17/09, 11/14, 16/18, 09/19 – pročišćeni tekst) utvrđena je Odlukom
o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrhovine (Službeni glasnik Ličkosenjske
županije br. 29/19), (u daljnjem tekstu Plan).
Predmet izmjena Plana su izmjene odredbenog i grafičkog dijela Plana, a sadržane su u
slijedećim točkama:
– inicirane izmjene od zainteresiranih građana s područja naselja Zalužnica i Donji Babin Potok
sukladno odredbama članka 85. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13,
65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
– usklađivanje tekstualnog i grafičkog dijela Plana sa novonastalim promjenama u prostru,
– novelacija infrastrukturnih rješenja;
– novelaciju planerskih stavova vezano uz potrebe zaštite okoliša, prirodnih vrijednosti sukladno
novoj zakonskoj regulativi.
Ovim Planom izmjenja su građevinska područja naselja Zalužnica, Donji Babin Potok,
Vrhovine na način da su usvojena predložena proširenja kao i predložena ukidanja dijelova
građevinski područja naselja. Prvenstveno je utvrđena postojeća izgradnja koja je dosada bila
izostavljena.
Pored izmjena naselja utvrđena je nova lokacija sportsko-rekreativnog područja R66 na
području Gornjih Vrhovina kao i lokacija reciklažnog dvorišta na području Vrhovina (Bivša poslovna
zona K3).
Unutar Plana ucrtane su uređene nerazvrstane prometnice u nadležništvu Općine Vrhovine.
U smislu zaštite okoliša i ograničenja u prostoru definirana su područja Nacionalne ekološke
mreže kao i površina za sanaciju kamenoloma.
U Odredbenom smislu izvršeni su ispravci i promjene sukladno zakonskoj regulativi i
izvršenim promjenama Plana. Odredbe su u cijelini sastavni dio ovog Sažetka (u nastavku).
Metodologija izrade i sadržaj elaborata u skladu su sa Pravilnikom o sadržaju i mjerilima
kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova
(Narodne novine, broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04).

Dokumente možete skinuti u sekciji DOKUMENTI -> PPUO – IV. IZMJENE I DOPUNE PPU OPĆINE VRHOVINE

Možda niste pročitali …

 • Centar za pomoć u kući
 • Škola
 • Dječji vrtić
 • Ambulanta
 • Narodna knjižnica
 • DVD Vrhovine
 • Turistička zajednica
  itransparentnost

  Podaci o općini

  Adresa: Senjska ulica broj 48
  Tel: 053 775 010
  Fax: 053 775 601
  E-mail: [email protected]

  GPS koordinate:
  45°51'06" N
  15°25'17" E

  Skip to content