Kreirano: Srijeda, 25 Prosinac 2013 21:01

Na temelju članka 30. Statuta Općine Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 13/09., 17/09., 14/12., 7/13., 10/13-pročišćeni tekst i 19/13.) i članka 88. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrhovine («Županijski glasnik» Ličko-senjske županije 10/13.-pročišćeni tekst) sazivam 3. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrhovine za dan 12.12.2013. godine 11,00 sati u vijećnici Općinskog vijeća Općine Vrhovine, Senjska 48 - za koju predlažem slijedeći


Dnevni red

Aktualni sat
1. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća
2. Prijedlog i donošenje Zaključka o Izvješću o provedenim izborim za članove vijeća mjesnih odbora u Općini Vrhovine
3. Prijedlog i donošenje Izmjena i dopuna Programa komunalne djelatnosti i izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
4. Prijedlog i donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Vrhovine za 2013. godinu
5. Prijedlog i donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i sportu u Općini Vrhovine za 2013. godinu
6. Prijedlog i donošenje II. izmjena i dopuna Plana proračuna Općine Vrhovine za 2013. godinu
7. Prijedlog i donošenje Odluke o drugoj izmjeni i dopuni odluke o izvršenju proračuna općine Vrhovine u 2013. godini
8. Prijedlog i donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama u Općini Vrhovine
9. Informacija o Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta
u JLS Ličko-senjske županije – koje se odnosi na Općinu Vrhovine
10. Prijedlog i donošenje Programa radova redovnog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta u Općini Vrhovine u 2014. godinu
11. Prijedlog i donošenje Odluke o sufinanciranju prijevoza putnika na relaciji Otočac –MO Turjanski u 2014. godini
12. Prijedlog i donošenje Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednje škole za školsku godinu 2013./2014. godinu
13. Prijedlog i donošenje Odluke o visini jednokratne pomoći i podmirenju troškova stanovanja u 2014. godini
14. Prijedlog i donošenje Plana radnih mjesta za razdoblje 2014. – 2016. godina
15. Prijedlog i donošenje Programa komunalne djelatnosti i izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu u Općini Vrhovine
16. Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva Vreline s ograničenom odgovornošću
17. Prijedlog i donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Vrhovine za 2014. godinu
18. Prijedlog i donošenje Programa javnih potreba u kulturi i sportu u Općini Vrhovine za 2014. godinu
19. Rasprava i donošenje Plana proračuna za 2014. godinu Općine Vrhovine
20. Rasprava i donošenje Odluke o izvršenju proračuna za 2014. godinu
21. Prijedlog i donošenje Projekcije plana proračuna za 2015. i 2016. godinu
22. Donošenje Prijedloga člana Povjerenstava za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
23. Rasprava i donošenje Odluke o komunalnom doprinosu
24. Prijedlog i donošenje Izmjena i dopuna Plana nabave za 2013. godinu
25. Prijedlog i donošenje Zaključka o prijedlogu razrješenju i imenovanju osoba za utvrđivanje nastupa smrti, vremena i uzorka smrti osoba umrlih

Predsjednik Nikola Ivančević v.r.

Dostavljeno: 

svim vijećnicima 
Općinski načelnik
Zamjenik Općinskog načelnika
Vijeće Srpske nacionalne manjine
Oglasna tabla
Pismohrana