Javna nabava 2015.god

2015.06.30 Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - Vrhkom d_o
2015.09.24 Izmjene i dopuna Plana nabave za 2015_ godinu
2015.09.25 Povjerenstvo za pripremu i provedbu javne nabave
2015.10.05 Zakljuak o poetku nabave - asfalterski radovi
2015.10.05 Zakljuak o poetku nabave - pripremni radovi
2015.10.06 Poziv na dostavu ponuda za modernizaciju nerazvrstane ceste u naselju Zalunica - pripremni radovi
2015.10.06 Poziv na dostavu ponuda za modernizaciju nerazvrstane ceste u naselju Zalunica-asfalterski radovi
2015.10.20 Odluka o odabiru-pripremni radovi
2015.10.20 Zapisnik o ocjeni i odabiru- pripremni radovi
2015.10.26 Odluka o odabiru - asfalterski radovi
2015.10.26 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda-asfalterski radovi