Odluke 2016.god.

2016.12.29. Plana nabave za 2017. godinu
2016.03.31. Zapisnik o popisu imovine komunalnog poduzea Vrhkom d.o.o. na dan 31.12.2015
2016.01.25. Obrazac za prijavu
2016.01.25. Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavjesti o nepropisno
2016.03.31 Izvjea o namjenskom utroku sredstava udruge Jelenko u 2015_godini
2016.03.31 Izvjee o ostvarivanju Programa gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture za 2015_ godinu
2016.03.31. Dnevni red za 16_sjednicu Opinskog vijea
2016.03.31. Dostava materijala za 16_ sjednicu Opinskog vijea
2016.03.31. Izvjea o radu Narodne knjinice SS Kranjevi za razdoblje od 01_01_ do 31_12_2015 godine
2016.03.31. Izvjee o gospodarenju otpadom u 2015_godinu
2016.03.31. Izvjee o izvrenju Plana gospodarenja nekretninama i nefinancijskom imovinom u 2015_ godini
2016.03.31. Izvjee o koritenja sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljita u 2015_godini
2016.03.31. Izvjee o naplati opinskih i drugih poreza u 2015_ godini
2016.03.31. Izvjee o obavljenoj reviziji i Planu provedbe preporuka uinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama u Opini Vrhovine
2016.03.31. Izvjee o obraunu naplati i koritenja komunalnog doprinosa u 2015_godini
2016.03.31. Izvjee o ostvarivanju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Opini Vrhovine u 2015_godinu
2016.03.31. Izvjee o ostvarivanju Programa javnih potreba u kulturi i sportu u Opini Vrhovine za 2015_godinu
2016.03.31. Izvjee o ostvarivnaju Programa odravanja komunalne infrastrukture u 2015_ godini u Opini Vrhovine
2016.03.31. Izvjee o popisu financijske i nefinancijske imovine na dan 31_12_2015_Opina
2016.03.31. Izvjee o poslovanju Vreline d.o.o. Vrhovine za 2015_godinu
2016.03.31. Izvjee o poslovanju za 2015._godinu Vrhkom d.o.o. Vrhovine
2016.03.31. Izvjee o radu 2015_godinu HCK
2016.03.31. Izvjee o radu Centra za pomo u kui za razdoblje 01_01_2015 - 31_12_2015_ godinu
2016.03.31. Izvjee o radu DVD Vrhovine za 2015_godinu
2016.03.31. Javni natjeaj za prodaju poljoprivrednog i graevinskog te najam graevinskog zemljita
2016.03.31. Obraun prorana Opine Vrhovine za razdoblje od 01.01. do 31_12_2015_godine
2016.03.31. Odluka o visini mjesenog prihoda u Opini Vrhovine za 2016. godinu
2016.03.31. Odluka o besplatnom koritenju posuda za otpad i kompostera
2016.03.31. Odluka o davanju na upravljanje i gospodarenje Penjake stijene
2016.03.31. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvrenju prorauna Opine Vrhovine za 2016_godinu
2016.03.31. Odluka o namjeri osnivanja turistike zajednice Opine Vrhovine
2016.03.31. Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste - k__ 3678_ k_o_ Turjanski kao javnog dobra u opoj uporabi
2016.03.31. Plan gospodarenja otpadom u 2016_godini
2016.03.31. Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama i nefinancijskom imovinom Opine Vrhovine
2016.03.31. Zakljuak o usvajanju Izvod iz financijskog plana poslovanja Vrelina d.o.o. Vrhovine za 2016 i projekcije za 2017 i 2018 godinu
2016.03.31. Zakljuak o usvajanju izvod iz Financijskog plana poslovanja Vrhkom d.o.o. Vrhovine za 2016 i projekcija za 2017 i 2018 godinu
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 20015_godinu za Opinu Vrhov
Odluka o provoenju radova za ope dobro bez naknade