Odluke 2014.god.

Zakljuci o jednokratnoj pomoi za podmirenje trokova stanovanja
Dokumentacija za nadmetanje - komunalna oprema - Opina Vrhovine- konano
Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvrsenju proracuna Opcine Vrhovine za 2014_ godinu
Odluka o donosenju Drugih izmjena i dopuna PPU Vrhovine - tekstualni dio
Odluka o financiranju politickih stranaka u 2014
Odluka o imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Opcine Vrhovine
Odluka o imenovanju Stozera zastite i spasavanja Opcine Vrhovine
Odluka o imenovanju privremnog ravnatelja Centra za pomoc u kuci u Opcini Vrhovine
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi u Opcini Vrhovine
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi u Opini Vrhovine
Odluka o izmjeni i dopuni Program izgradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture u 2014_godini
Odluka o izmjeni i dopuni Program izgradnje objekata i uredjaja komunalne infrastrukture u 2014_godini
Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Opcine Vrhovine
Odluka o odredjivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zastitu i spasavanje Opcine Vrhovine
Odluka o osiguravanju sredstava za provedbu programa povecanja energetske ucinkovitosti na podrucju Opcine Vrhovine
Odluka o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Opcine Vrhovine
Odluka o osnivanju ustrojstvene jedinice Pomco u kuci
Odluka o osnivanju ustrojstvene jedinice Pomoc u kuci
Odluka o prijedlogu sudaca porotnika Opcinskog suda Gospic iz Opcine Vrhovine
Odluka o provodjenju izbora za clanove VMO Turjanski
Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Odluke o izvrsenju prorcauna Opcine Vrhovine za 2014_ godinu
Odluka o visini dnevnice i naknade za koristenje osobnog automobila za sluzbene svrhe
Odluka o visini naknade vatrogascu za provedenu intervenciju na podrucju Opcine Vrhovine
Odluke o jednokratnoj pomoi za novoroeno dijete
Zapisnik 5 sjednice OV
Zapisnik sa 8 sjednice OV
obavijest-o-javnoj-raspravi-upu-3-upu-gornje-vrhovine-bijeli-vrh
obavijest-o-ponovnoj-javnoj-raspravi-ii-izmjena-i-dopuna-ppuo
zakljuak-o-utvrivanju-nacrt-konanog-prijedloga-ii-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-ureenja-opine-vrhovine
014.03.07 Odluka o postupku i nainu izgradnje komunalnih objekata i komunalne infrastrukture u Opini Vrhovine
2013.06.17 Rjeenje o imenovanju birakog odbora
2013.12.01 Odluka o prinudnom upravitelju-str 2
2013.12.03 Odluka o prinudnom upravitelju-str 1
2013.12.03 Odluka o visini priuve
2014-11-06 Odluka o sufinanciranju prijevoza uenika srednje kole za kolsku godinu 2014_2015
2014.01.13 PLAN PRIJEMA NA STRUNO OSPOSOBLJAVANJE ZA 1014 GODINU
2014.01.25 Zakljuak o utvrivanju Nacrt konanog prijedloga II_ izmjena i dopuna Prostornog plana ureenja Opine Vrhovine
2014.02.18 Obavijest o javnoj raspravi UPU-3 UPU Gornje Vrhovine -Bijeli Vrh
2014.02.18 Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi II izmjena i dopuna PPUO
2014.03.07 Analiza stanja j zatite i spaavanja za 2013
2014.03.07 Dnevni red - 4_ sjednice Opinskog vijea
2014.03.07 Izvjee Opinskog naelnika
2014.03.07 Izvjee o gospodarenjem otpadom za 2013_ godinu
2014.03.07 Izvjee o koritenju sredstava komunalnog doprinosa u 2013_ godini
2014.03.07 Izvjee o ostvarivanju Programa javnih potreba socijalnoj skrbi za 2013_ godinu
2014.03.07 Izvjee o ostvarivanju Programa javnih potreba u kulturi i sportu u Opini Vrhovine za 2013_ godinu
2014.03.07 Obraun prorauna Opine Vrhovine za 2013_ godinu
2014.03.07 Odluka o Izmjeni i dopuni Statuta Opine Vrhovine
2014.03.07 Odluka o komunalnim djelatnostima 2
2014.03.07 Odluka o osnivanju Centra za pomo u kui