Odluke 2012.god.

2012. 08.16. Zakljuak o prenamjeni sredstava za zakup poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu RH u 2012. godini na podruju Opine Vrhovine
2012.02.27 I.dopune Plana nabave za 2012_ godinu
2012.02.27 Izvjee o gospodarenjem otpadom u 2011_ godini u Opini Vrhovine
2012.02.27 Izvjee o izvrenju Programa iz podruja komunalnih poslova i gospodarenja komunalnom infrastrukturom u 2011_ godini u Opini Vrhovine
2012.02.27 Izvjee o koritenju sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske u 2011_ godini
2012.02.27 Izvjee o ostvarivanju Programa Centra za pomo djeci predkolskog uzrasta
2012.02.27 Izvjee o ostvarivanju Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2011_ godinu
2012.02.27 Izvjee o provedbi postupaka nabave nefinancijske imovine u 2011_ godini
2012.02.27 Izvjee slubenika za informiranje za 2011_ godinu
2012.02.27 Obraun prorauna Opine Vrhovine za 2011_ godinu
2012.02.27 Zakljuak o osnaenju Odluke o broju etaa koje se mogu ozakoniti nezakonito izgraene zgrade
2012.02.27 Zakljuak o osnaenju Odluke o vrijednostima jedininih iznosa komunalnog doprinosa za nezakonito izgrene zgrade za poloajne zone u Opini Vrhovine
2012.02.27 Zakljuak o prihvaanju Program rada i financijski plan Narodne knjinice SS Kranjevi za 2012_ godinu
2012.02.27 Zapisnik s 22.redovne sjednice Opinskogvijea odrane 22_12_2011_ godine
2012.03.20 Uputa o nainu preuzimanja obveza i izvrenja o preuzetim obvezama te nainu isplate iz Prorauna i fiskalnoj odgovornosti u Opini Vrhovine
2012.03.20 Zamolba za obaveznim unosom broja narudbe ili ugovora
2012.11.20 Dnevni red - 29_ sjednice Opinskog vijea
2012.11.20 Odluka o sufinanciranju autobusne linije za MO Turjanski
2012.11.20 Odluka o sufinanciranju prijevoza uenika srednjih kola
2012.11.20 Odluka o visini komunalnog doprinosa i naknada za nezakonito izgraene zgrade na podruju Opine Vrhovine
2012.11.20 Odluka ob izmjeni i dopuni Odluke o klasifikaciji nazivima i koeficijentima sloenosti poslova radnim mjestima
2012.11.20 Plan radnih mjesta za 2013_ godinu
2012.11.20 Tablice financijskog plana Opine Vrhovine za razdoblje 2013_ -2015_ godine
2012.11.20Godinji plan i program odravanja komunalne infrastrukture na podruju Opine Vrhovine za 2013_ godinu
2012.12.14 II_ izmjene i dopune Plana prorauna za 2012_ godinu
2012.12.14 Izvjee slubenika za informiranje za 2012_ godinu
2012.12.14 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke izvrenju prorauna za 2012_ godinu
2012.12.14 Odluka o donoenju Strategije razvoja Opine Vrhovine
2012.12.14 Odluka o imenovanju lan Odbora za statut i poslovnik
2012.12.14 Odluka o izmjeni i dopuni Kataloga infromacija
2012.12.14 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke imenovanju Stoera zatite i spaavanja
2012.12.14 Odluka o izvrenju prorauna za 2013_ godinu
2012.12.14 Odluka o naknadama potporama i materijalnim pomoima stanovnitvu
2012.12.14 Plan nabave za 2013_ godinu
2012.12.14 Plan prorauna za 2013 i projekcija do 2015
2012.12.14 Program gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture za 2013_ godinu
2012.12.14 Program javnih potreba socijalnoj skrbi za 2013_ godinu
2012.12.14 Program javnih potreba u kulturi i sportu u Opini Vrhovine za2013_ godinu
2012.12.14. Odluka o imenovnaju predstavnika zapripremu i provedbu postupka JN
I_ Izmjena i dopuna Plana prorauna Opine Vrhovine za 2012_ godinu
Izmjena i dopuna Odluke o komunalnoj naknadi u Opcini Vrhovine
Izmjena i dopuna Plana nabave za 2012_ tabelarni dio
Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 2012_ do 2014_ godine
Obracun proracuna Opcine Vrhovine za razdoblje od 01_01_ do 30_06_2012_ godine
Odluka o Izmjeni i dopuni Statuta Opcine Vrhovine
Odluka o imenovanju Povjerenika Civilne zastite u Opcini Vrhovine
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke izvrsenju propracuna za 2012 godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prikljucenju na vodne objekte u Opcini Vrhovine
Odluka o o nositelju - investitoru izgradnje komunalne infrastrukture u Opcini Vrhovine
Odluka o razvrstavnju nerazvrstanih cesta i ulica u Opcini Vrhovine